gototopgototop
สัมมนา : สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มมร.อส. 2557 Print

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2557 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ได้ออกสัมมนาสาขาวิชา ณ อุทยาแห่งชาติน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาได้แก่ อาจารย์พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา อาจารย์ชนาธิป ศรีโท พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการนี้เป็นการสัมมนาและการเรียนรู้นอกสถานที่และรับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แก่นักศึกษา มมร.อส.