gototopgototop
พิธีปลงผลนาคและขบวนแห่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557 Print

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น โดยในพิธีเป็นการปลงผมนาค และขบวนแห่เมืองขอนแก่น พร้อมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมช่วยงาน