gototopgototop
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ2557 Print

เมือวันที่ 2 เมษายน 2557 พระอาจารย์วรชัด ปยุตฺโต พระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ติดตามได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และมีวิทยาเขตอื่นๆเข้าร่วมด้วย โดยมีพระราชบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน