gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554 Print

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554 ซึ่งได้ทำการการอบรมมาตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ได้สิ้นสุดโครงการ โครงการดังกล่าวได้รับความเมตตานุเคราะห์จากวัดป่ากาญจนาภิเษก มีหลวงพ่อหน่อยหรือพระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เป็นเจ้าอาวาส (ขณะนี้ท่านอยู่ที่ London) ให้ใช้สถานที่วัดเป็นที่พักอบรมตลอดโครงการมีพระอาจารย์ชาวอังกฤษ 2 รูปดูแลอบรมช่วย มี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข อาจารย์พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก และอาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร เป็นอาจารย์ประจำโครงการดูแลตลอด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  และในวันสุดท้ายคณาจารย์ได้นำนักศึกษาไปปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมที่วัดภูวัด อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีอาจารย์พระมหาโกศล ฐิตโกสโล เป็นเจ้าอาวาส ในภาคกลางวันได้นำนักศึกษาเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง และภาคค่ำฟังธรรม และฟังบรรยายเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้โดยมี อาจารย์ประเสริฐ ชมพรมา เป็นวิทยากร ด้วย

 

ในการปิดโครงการดังกล่าวนี้ รองอธิการบดีได้ไปร่วมปิดโครงการด้วย เนื่องด้วยเป็นโครงการพิเศษที่ท่านส่งเสริมเพื่อจะเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษา มมร มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทัดเทียมมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้ได้

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC