gototopgototop
มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท Print

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาัลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น วัดป่าแสงอรุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 300 คน ที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การเดินทางต้องอาศัยเรือท้องแบนเป็นพาหนะ

 

วิกฤตน้ำท่วมในครั้งที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายๆจังหวัด มมร.อส. และทางคณะสงฆ์มิได้นิ่งนอนใจ ได้เดินทางออกบริจาคข้าวสารอาหารแห้งอยู่สม่ำเสมอ นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาลัยในการให้บริการชุมชน