gototopgototop
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเกาะกุดหิน) Print

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557)พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะ ได้ออกเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ ปี3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่ บ.โป่งสังข์ บ.เกาะกุดหิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น