gototopgototop
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง) Print

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  และคณะ เดินทางไปเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู:คณะศึกษาศาสตร์ ปี 3) โดยนักศึกษาอาสาไปสอนภาษาอังกฤษและทำกิจกรรมอื่นๆเช่นผลิตสื่อการสอนปฐมวัยให้น้องในท้องถิ่นห่างไกลเมืองในช่วงปิดภาคเรียน... วัตถุประสงค์หลักๆของคณะศึกษาศาสตร์ คือ เพื่อสร้างจิตวิญญาณ"ความเป็นครู"แก่นักศึกษาให้มากที่สุด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ/จิตอาสา(เมตตากรุณา)แก่สังคม เช่น ให้รู้สึกรักบ้านเกิดท้องถิ่นดินแดนของตนเองด้วยการเห็น "ความลำบาก ความทุกข์ยากทางการศึกษา" ของน้องๆที่อยู่ห่างไกล.... วันนี้มี... หลวงพ่อสุธีโร วัดป่ากาญจนาภิเษก พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร. ได้ให้กำลังใจนักศึกษาที่อยู่ บ.ซำม่วง อ.เอราวัณ จ.เลย, บ.ท่าลาด อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู, บ.กุดหิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ... ทุกค่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ... มีเยาวชนต้องออกไปเรียนหนังสือที่วัดในหมู่บ้าน นักศึกษาต้องพักที่วัดเท่านั้น... ในกิจกรรมดังกล่าวนี้ ค่ายกุดหิน โปงสังข์ และท่าลาด ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อ พระครูโอภาสธรรมคุณ... ดูแลนักศึกษาและพาทำกิจกรรมอื่นๆด้วย..