gototopgototop
พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร. Print
เมื่อวันที่่ 26 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิกาบดี, พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนาศาสตร์อีสาน คุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร ได้นำนักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิต มมร. บรรพชาเป็นสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานบวชบรรพชาสามเณรใหม่ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีญาติพ่ีน้องสามเณรใหม่ มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นด้วย