gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ Print

เมื่อวันที่ 29-30  กันยายน 2554 มีงานกฐินใหญ่ 2 ที่ด้วยกัน คือ กฐินวัดป่าแสงอรุณ และกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ งานกฐินวัดป่าแสงอรุณนั้นมีเจ้าภาพกฐินหลักคือ บริษัท โคยุฮะ มอเตอร์จำกัด เริ่มถวายในเวลา 09.00 น. โดยมีพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธ. เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นองค์ครองกฐิน ส่วนงานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ได้จัดงานกฐิน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ เนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญที่กำลังสร้างอยู่นั้น ประสบอุทกภัย

 

 
 
 
 
 
 
 กฐินวัดกลางธรรมนิมิต อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (15 ต.ค.54) ซึ่งมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์  รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งได้ทอดกฐินโดย มีบรรดาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากไปร่วมในพิธี มีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานและช่วยงานกันในวันดังกล่าวอย่างพร้อมกัน
 
 
 
 
 
 

 


ส่วนงานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญได้จัดงานกฐิน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ เนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญที่กำลังสร้างอยู่นั้น ประสบอุทกภัย และได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) ในการอนุเคราะห์ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ เป็นพื้นที่ของแม่ใบ หาสุข ซึ่งเป็นโยมมารดา ของพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
งานนี้ต้องขออนุโมทนากับ พระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส ฝ่าน้ำท่วมมาจาก จังหวัดนครปฐม เพื่อนำพระพุทธรูปมาถวายให้ประดิษฐานอยู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ คุณหญิงละมุนศรี โกศิน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คุณสุชาติ โคตรทุม และคณะ 
 
 


ซึ่งพระมหาสมัย ผาสุโก ได้นำพื้นที่ดังกล่าว สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เพื่อรองรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภายนอก และโรงเรียนต่างๆ ในการสร่้างคนให้ เป็นคนดี ต่อไป

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC