gototopgototop
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ) Print

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และ อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ออกเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ณ บ้านพองหนีบ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย ในช่วงเช้าฝนตกมาก นักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการฝึกประสบการณ์แล้ว ได้นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อจากภูกระดึงลงมาด้านล่าง เพื่อมารอรับคณาจารย์ที่จะมารับกลับ จังหวัดขอนแก่น