gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ Print
There are no translations available.

 

 

 

ภาคปกติ คฤหัสถ์

ศึกษาศาสตร์ ปี 1 การศึกษาปฐมวัย
ศึกษาศาสตร์ ปี 2 การศึกษาปฐมวัย
ศึกษาศาสตร์ ปี 3 การศึกษาปฐมวัย
ศึกษาศาสตร์ ปี 4 การศึกษาปฐมวัย
ศึกษาศาสตร์ ปี 5 การศึกษาปฐมวัย

ศึกษาศาสตร์ ปี 1 การสอนภาษาอังกฤษ
ศึกษาศาสตร์ ปี 2 การสอนภาษาอังกฤษ
ศึกษาศาสตร์ ปี 3 การสอนภาษาอังกฤษ
ศึกษาศาสตร์ ปี 4 การสอนภาษาอังกฤษ
ศึกษาศาสตร์ ปี 5 การสอนภาษาอังกฤษ

สังคมศาสตร์ ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครองและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมศาสตร์ ปี 2 รัฐศาสตร์การปกครอง
สังคมศาสตร์ ปี 3 รัฐศาสตร์การปกครอง
สังคมศาสตร์ ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง

มนุษยศาสตร์ ปี 2 ภาษาอังกฤษ

 

ภาคปกติ บรรพชิต

ศึกษาศาสตร์ ปี 1 การสอนภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ปี 2 การสอนภาษาอังกฤษ
ศึกษาศาสตร์ ปี 3 การสอนภาษาอังกฤษ
ศึกษาศาสตร์ ปี 4 การสอนภาษาอังกฤษ

สังคมศาสตร์ ปี 2 รัฐศาสตร์การปกครอง
สังคมศาสตร์ ปี 3 รัฐศาสตร์การปกครอง
สังคมศาสตร์ ปี 4รัฐศาสตร์การปกครอง (บล็อคแรก)
สังคมศาสตร์ ปี 4รัฐศาสตร์การปกครอง (บล็อคหลัง)

มนุษยศาสตร์ ปี 4 ภาษาอังกฤษ
ศาสนาและปรัชญา ปี 3 พุทธศาสตร์ (ต่างชาติ)

== นักศึกษาที่ไม่สามารถเปิดดูตารางสอบได้ กรุณาติดตั้ง Foxit Reader ฟรีครับ ดาวน์โหลด ==

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC