gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ Print
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 ตัวแทนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต และดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ จัดโดย สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-11 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ด้วย