gototopgototop
ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54 Print

วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น. มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการประชุมประจำทุกเดือน ในวันนี้เป็นวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ เทอม 2/2554 ด้วย เป็นการประชุมมอบนโยบายการบริหารทุกฝ่าย และโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง โดยได้มอบให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกสาขาวิชารับผิดชอบการจัดการศึกษาให้เข้มข้นและจริงจัง มุ่งความเป็นเลิศด้านวิชาการ ให้สามารถทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำในจังหวัดขอนแก่น คือ มมร.อส. ต้อง เล็กแต่ยิ่งใหญ่ในวิชาการ

 

 
 

 

นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานจะต้อง “ดีและเก่งในวิชาการ” เน้นกิจกรรมเชิงวิชาการให้มาก และสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ทำงานและเสียสละเพื่อสถาบัน  นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน (MBUISC)  ต้องมี

    M : Modernization    B : Best and bright    U : Unity   
I : Identity
     S : Standard        C : Community 
(แนวคิดจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)

 

    และในขณะที่ประชุมอยู่นั้น เจ้าหน้าที่จาก มมร.ส่วนกลาง ได้โทรศัพท์แจ้ง รักษาการแทนรองอธิการบดี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ว่า ขณะนี้ (ขณะประชุม) น้ำได้ทะลักเข้าท่วม มมร.ส่วนกลาง ถึงอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ แล้ว ซึ่ง ท่านอธิการบดี พระเทพปริยัติวิมล และบุคลากร มมร.ส่วนกลาง ใช้เวลาต่อสู้กับทะเลน้ำมานานพอสมควรตามข่าวจากเว็บไซต์ www.mbu.ac.th แต่ก็ไม่สามารถต้านภัยธรรมชาตินี้ได้ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้

 

 
 
 
 

 

พระครูปรีชาธรรมวิธาน รักษาการแทนรองอธิกาบดี มมร.วิทยาเขตสิรินธร  ได้สั่งการนำกระสอบทรายมาอีก 500 กระสอบเพื่อสกัดกั้นน้ำดังกล่าวแต่ยังเดินทางไม่ถึง (ขณะที่น้ำท่วม) ซึ่งท่านรักษาการแทนรองอธิการบดี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อส่งกำลังใจให้ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร ส่วนกลาง รวมทั้งเตรียมส่ง พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และทีมงาน ลงไปช่วยงานด้านนี้อีกแรง ซึ่งภาพข่าวและความเคลื่อนไหวจะมีเสนอให้ทราบต่อไป