gototopgototop
ประชุมคณาจารย์ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน Print

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผุ้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน ได้ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  2557 พร้อมทั้งเรื่องการเตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ด้วย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th