gototopgototop
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น นักศึกษาจำนวน 1009 คน Print
เมือวันที่ 14-16  พฤษภาคม 2557ที่ผ่านมา งาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กรรมการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น 14-16 พ.ค.57 นักศึกษาจำนวน 1009 คน