gototopgototop
บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Print
เมือวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ พิธีรับประทานปริญญาบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน และนายเอกชาตรี สุขเสน ผช.อธิการบดี ได้นำบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ในพิธีซ้อมและรับประทาน ปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2557 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556 ในครั้งนี้ด้วย