gototopgototop
นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ Print

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นักศึกษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 3 ปี 4 มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ในหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สถานพินิจ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์รัตนาภา โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น