gototopgototop
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2557 Print

วันที่ 26-28 มิถุนายน 2557 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2557 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น อาจารย์อัปสรสวรรค์ คำเจริญ และร.ต.ท.หญิงณัฐวดี ผิวจันทร์ การอบรมครั้งนี้มีทั้งการบรรยายและการปฏิบัติ โดยเฉพาะการเขียน Case Review ทางสังคมสงเคราะห์