gototopgototop
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสาม Print

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ วันนี้เป็นพิธีปิดโครงการ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวสรุปโครงการ และปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมสัมมนารับมอบเกียรติบัตร จากนั้นทัศนศึกษา ณ เขื่อนอุบลรัตน์และวัดเขื่อนอุบลรัตน์จากนั้นเดินทางกลับ

 


 
 


 
 
 
 

ดาวน์โหลดภาพหมู่ขนาดใหญ่

 
1. ภาพนักศึกษา มมร.อส. ป.โท สาขาบริหารการศึกษา
2. ภาพคณะผู้บริหารและนักศึกษา ป.เอก สาขาบริการการศึกษา
3. ภาพพพระนักเผยแผ่ ณ เขื่อนอุบลรัตน์