gototopgototop
วีดีโอสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 Print
เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ 7 วิทยาเขต และวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ เขตลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ไทย, ลาว, พม่า, กัมพูชา, เวียดนามและจีน ระว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และโรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาเรื่องบทบาทกงสุลในเขตลุ่มแม่น้ำโขงกับการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม การอภิปรายร่วมเรื่อง ประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ เขตลุ่มแมาน้ำโขง การสัมมนาทัศน์กลุ่มย่อยเรื่อง แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศเขตลุ่มแม่น้ำโขง เป็นต้น