gototopgototop
ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ 2557 Print

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2557 งานกิจการนักศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อ.เอนก มูลมา อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อ.รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และคณะกรรมการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่้ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557 โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวให้โอวาท  อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ กล่าวถวายรายวงาน จากนั้น พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน พบปะนักศึกษา นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวแนะนำคณาจารย์ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย พบปะเรื่องระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย  จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมสันทนาการโดยรุ่นพี่ ภาคพิเศษ และน้องๆภาคปกติ