gototopgototop
มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557 Print

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และ พระทวี อภโย นำพานักศึกษา ไปที่มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระสงฆ์ คฤหัสถ์ และนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาในระดับสูงยิ่งขึ้นไป จำนวน 10 รูป 10 ทุน  ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่นครบ 200 ปี พ.ศ.2540....