gototopgototop
คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา Print

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ พระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺมโม พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร สัมมนา เรื่อง การศึกษากับการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคม อาเชี่ยน ซึ่งอย่างน้อย ในปี 2558 นักเรียนนักศึกษา อย่างน้อยจะต้องสามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา โดยไม่นับรวมกับภาษาประเทศตน โดย ศ.นพ.วันชัย วัตนศัพท์ ณ ห้องประชุมสัมมนาวนอุทยานเกษตร อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 
ออกเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 08.30 น. มุ่งหน้าสู่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
 
บริเวณทางเข้า อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม GMS และ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่น วิเทศศิกษา Bilingual Program บรรยายเกี่ยวกับ ความจำเป็นและสิ่งที่ต้องปรับตัวสำหรับนักศึกษาและนักเรียนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจอาเซี่ยน Asian Economic Community (AEC)
 
 
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณาจารย์ได้ร่วมงาน E-Saan Fair ศูนย์รวมผลิตผลของภาคอีสาน มีสินค้านานาชนิดจำนวนมากได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งหุ่ม เครื่องจักรกลเกษตร ต้นไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย
 
ทางวิทยากรสรุปในสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาต้องเจอในอีก 3 ปี ดังนี้
 
1. ภาษาที่ใช้ในการติดสื่อสาร อย่างน้อย 2 ภาษา ไม่รวมภาษาประจำชาติ
2. การแข่งขันของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพที่สูงขึ้น
3. ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ที่ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน