gototopgototop
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 57 Print

เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนาศาสตร์อีสานทีมวิทยากรทีมแรกที่ออกบรรยายในโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 450 คน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนให้ความร่วมมือดีมาก ขออนุโมทนาคุณครูพัฒนาภรณ์ที่ให้โอกาสและให้ความไว้วางใจจัดชั้นม. 6 ให้เลยซึ่งตรงกับเป้าหมายของโครงการ