gototopgototop
โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน ที่โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น Print
เมื่อวันที่  7 สิงหาคม  2557 ดร.พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ และนักศึกษารัฐศาสตร์การปกครองปี 1 จำนวน 4 รูป ได้อบรมนักเรียนเรื่อง ความสามัคคี ความสันติ (ศีล) ความกตัญญูกตเวทิตา (แม่) ตามโครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน ของ มมร.อส. ที่โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น