gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Print
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี และนายสุทธินันท์ พรมหมพันธ์ใจ อาจารย์ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องคอนเวนชัน 2 และพระวรการณ์ หิริธมฺโม และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ อาจารย์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนักศึกษานักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องคอนเวนชัน 1 โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมจำนวนมาก จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น