gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน Print
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 อาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร (และที่ปรึกษา มมร) ได้เดินทางเข้าเยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ผศ.เมธี สมภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์อรววณ พะมณี ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น นอกจากนี้อาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ได้พบประพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาเรียนรวม เพื่อให้แนวทางและข้อคิดทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอีกด้วย 

 

 
 

 นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและสนทนากับอาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
  
สาระต่างๆ ที่ท่านอาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ได้พูดเกี่ยวกับการศึกษาที่น่าสนใจคือ
เรื่องของ “ประชาคมอาเซียน”   สิ่งที่ มมร.อส. จะต้องทำมีดังนี้ 

1. ทุกสาขาวิชาต้องสอนบูรณาการภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาด้วย (จบแล้วต้องเก่งภาษาอังกฤษ)
2. ต้องสอนให้นักศึกษามีความสามารถด้าน IT หรือ Computer ด้วย
3. ต้องมีหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ  
4. ต้องพัฒนาบุคลากร โดยการส่ง บุคลากร หรือ นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก มมร เรียนต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และคณาจารย์ต้องมีความรู้ด้าน ภาษา English และ IT สูง
5. นักศึกษา (ผู้บริหารด้วย) ต้องทันความก้าวล้ำก้าวหน้าของการศึกษาโลกในทุกเรื่อง คือต้องแข่งขันกับคนอื่นๆ
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC