gototopgototop
กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557 Print

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานในพิธีพร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าทุกฝ่ายเพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความรักและเคารพในครูอาจารย์ตามที่ท่านได้สั่งสอนมา และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษสืบต่อไป