gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Print
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาอีสานตอนบน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกษาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง และบ้านดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการนำของพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี โดยมีนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้เสนอโครงการ และนายสุทธินันท์ พรมหมพันธ์ุใจ ที่ปรึกษาโครงการและคณะทีมงาน ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2557 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกษาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ประจำด้านดังนี้ การเสวนาเรื่องแผนและแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร., ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ, นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร และการเสวนากระบวนการทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดย พ.ต.ท.ภาคภูมิ พิสมัย และตัวแทนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินรายการโดย ดร.สิทธิพร เกษจ้อย นอกจากนี้ได้นำคณะผู้เข้าอบรมเข้าศึกษาดูงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดขอนแก่นด้วย