gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Print

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ มอบหมายให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระราม 9 ยกฉัตรพระบรมฐาตุ และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประกอบด้วย อาจารย์พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระมหาวิรุธ วิโรจโน พระมหาภัทรชัย อุทาพันธ์ พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ นายวิไล ไชยทาง

 

 
เดินเยี่ยมชมบรรยายกาศ บริเวณที่อาศัยและสถานที่เรียนของสามเณร
 
 
 

 
บริเวณจัดงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและบริเวณถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 
 
 
 
คณาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วม สวดชยนฺโต ขณะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 
 
จากนั้นอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระเจดีย์
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีถวายพระผ้าพระกฐิน โดย คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์
 
 
 
เวลาประมาณ 18.00 น. พิธีถวายพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา และ อธิษฐานปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้า
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC