gototopgototop
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557 Print

เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2557 งานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อาจารย์เอนก มูลมา อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย และคณะกรรมการ นำนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ เข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านค้อ (วัดป่าสามัคคีสันติธรรม) เป็นเวลา 3 วัน โดยในงานได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก ผู้คณะผู้บริหาร พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระครูปลัดสมัย ผาสุโก พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ และ พระครูธรรมธรพิเชษฐ์ ธมฺมธโช เจ้าอาวาส ได้การเป็นวิทยากรบรรยายและเอื้อเฟื้อสถานที่ปฏิบัติธรรม
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดภาพหมู่ขนาดใหญ่ คลิก