gototopgototop
ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 Print
 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดให้มีการสอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  ทั้งนี้ คณาจารย์ได้ดูแล ควบคุมการสอบอย่างเข้ม และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สอบภาคบ่าย