gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม Print
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ในเวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รองเท้าบูทยางยาว เพื่อป้องกันโรคทางน้ำที่ตามมาจากภัยน้ำท่วม จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร นายอาทิตย์ ผ่านพูล อาจารย์ประจำวิทยาเขตอีสานและนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์  ได้เดินทางไปรับมอบรองเท้าบูทยาง โดยมีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายสุชาติ โครตทุม เป็นผู้มอบให้กับตัวแทน มมร.วิทยาเขตอีสาน เพื่อนำส่งไปช่วยเหลือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในขณะนี้ เพื่อช่วยป้องกันเชื้อโรคที่มากับน้ำ ส่งผ่านพระมหาปัญญา ปัญญฺวุฑฺโฒ รองอธิการฝ่ายวิชาการ นำไปใช้ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม

ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายสุชาติ โครตทุม ได้ออกมาต้อนรับด้วยตัวเอง


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก็ได้เป็นห่วงเป็นใย ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำน่วมในครั้งนี้


นายอาทิตย์ ผ่านพูล อาจารย์ประจำวิทยาเขตอีสาน เป็นตัวแทนผู้รับสิ่งของในครั้งนี้


น้ำท่วมแต่น้ำใจคนไทยไม่เคยหาย
น้ำใจอบจ.ขอนแก่นไม่เคยจาง ช่วยเหลือภัยน้ำท่วมให้พ้นภัย
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC