gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม Print
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองรุ่นที่ 5 นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต จ่าสิบเอกสุทัศน์ ผลบุญ ประธานนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองรุ่นที่ 5 และคณะนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองรุ่นที่ 5  ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ของ พันตำรวจโท ศักดิ์สิทธิ์ นันททรัพย์ ศิษย์เก่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน และดำรงตำแหน่งประธานนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 4 ด้วย การที่ได้จากโลกนี้ไปด้วยจากอาการการติดเชื้อจากโรคปอดอักเสบ ได้ตั้งศพไว้ที่ วัดหนองแวงพระอารมหลวงถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 
 
 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


 นอกจากนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพันตำรวจโท ศักดิ์สิทธิ์ นันททรัพย์ ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมทำงาน และเสาหลักของครอบครัวในครั้งนี้

 
 
 คณาจารย์ที่เคยได้อบรมสั่งสอน และคณะเพื่อนๆ น้องๆ ได้เข้าร่วมฟังสวดอภิธรรมและขอไว้อาลัย
 
 จ่าสิบเอกสุทัศน์ ผลบุญ จุดธูปเทียน
 
 ตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ถวายไทยธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 คณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 5
 ผศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรมหมเกิด อาจาร์พิเศษ ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสาน
ได้เข้ามาทักทาย ผช.เมธี สมภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี และนักศึกษา
 
 คณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 4

คำกลอน

สอนเราท่านที่ยังมีเวลาเหลือ
รู้จักเผื่อแผ่ทานการกุศล
ละกิเลสตัณหาฉุดคร่าตน
เพื่อหลุดพ้นสู่แสงสว่างเส้นทางธรรม
เผื่อวันหน้าคราดับดิ้นสิ้นชีวิต
ทั้งกายจิตบริสุทธิ์เปี่ยมกุศล
ดวงวิญญาณก้าวผ่านความมืดมน
ได้หลุดพ้นสู่แดนดินถิ่นนิพพาน
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC