gototopgototop
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.อส. ปรับปรุงภูมิทัศน์ Print

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่เกี่ยวละสายไฟฟ้าและสายไฟเบอร์ออฟติก บริเวณด้านหลังอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลขอนแก่น และการไฟฟ้า