gototopgototop
สอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557 Print

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปี1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ อาคารต่างๆ โดยมีกรรมการควบคุมการสอบอย่างเคร่งครัด 
 


 
ดูรูปขนาดใหญ่