gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์" Print
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และบริษัทเอกชนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดโครงการ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม นำความสุขมาสู่ปวงชนชาวไทย ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 4,000 คน โดยประมาณ

 

 
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน และพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้ถวายการต้อนรับ พระเทพกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 
 


นักศึกษาวงโปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวม'หาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ฟ้อนรำนำขบวนพานบายศรี และทำการแสดงในแนวพุทธศิลป์ ชุดบุญพระเวสสันดรชาดกเป็นลำดับต่อไป เรียกเสียงปรบมือทั่วหอประชุมแห่งนี้และได้รับคำชมเชยจากผู้เข้าร่วมงานด้วย

 
 
 
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมการแสดงแต่งชุดพื้นบ้านอีสานในเผ่าต่าง เพื่อเชิญพานบายศรีสู่ขวัญ
 
 
 
นายสุชาติ โครตทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนผู้จุดเทียนชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธีสมภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี มมร เป็นตัวแทนผู้จุดเทียนชัย
 
 


พระคณาจารย์และพระนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน และพระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา (บรรพชิต)

 
 
 
 
 
 

 ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มพิธีงาน

 

 เช็คชื่อแต่ละชั้นปีก่อนขึ้นรถ
 บรรยากาศบนรถ
บรรยากาศก่อนเดินทางไปศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 คณะพระนักศึกษาเดินทางถึงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 นั่งพักผ่อนก่อนที่จะสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
 
 
 
 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงกัน
 
 
 พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ได้แถวนักศึกษาให้อยู่ในความเรียบร้อย
 
 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นพิธีกรดำเนินรายการก่อนถึงช่วงพิธีที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC