gototopgototop
โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (We speak English) Print

เมื่อวันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ .ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายสุริโย นิลภูผา นายปิยะพงษ์ โม้คา และ นายณัธวัช อุ่นใจ ในโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คฤหัสถ์ ชมรม We speak English ณ วัดป่าสันติวนาราม วัดป่าไร่ดง ตำบลบ้านเชียง อำเภอ หนองหาร จังหวัดอุดรธานี