gototopgototop
ถวายน้ำปานะ คณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต โครงการธุดงค์กรรมฐาน Print

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร ว่าที่ร้อยตรีวาริณี โสภาจร อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้เดินทางไปถวายน้ำปานะ กับคณะคณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต ณ สำนักสงฆ์ภูพานคำ จังหวัดขอนแก่น ที่ออกธุดงค์กรรมฐาน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สองของโครงการ