gototopgototop
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก Print

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้นำพานักศึกษา เข้าร่วมจัดงานวันเด็ก ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดภาพหมู่ขนาดใหญ่