gototopgototop
ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง Print
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ตัวแทนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันนออก ภาค 8-9 ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย และแสดงมุทิตาจิต แด่พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน ได้เลื่อน สมณศักดิ์เป็น พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง