gototopgototop
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558 (ช่วงเช้า) Print
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 งานกิจการนักศึกษา ภาคพิเศษ ปริญญาตรี โท เอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยอาจารย์เอนก มูลมา อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และคณะกรรมการ ได้จัดงานกีฬาสี ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมพื้นบ้าน ในช่วงบ่ายเป็นกีฬาฟุตบอลหญิง ฟุตบอลชาย ฟุตบอลคณาจารย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างคณะต่างๆ และบุคลากรได้เป็นอย่างดี