gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันที่สอง) Print
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ประสานงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้มอบหมายจากอาจารย์ประจำสาขาวิชา นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีสถาบันเข้าร่วมทั้งหมด 20 สถาบันในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ที่เปิดหลักสูตรทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี้เป็นกิจกรรมสันทนาการและพิธีปิดงานประเพณีสิงหือีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5