gototopgototop
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนวรรณรัตน์ Print

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้ออกนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ นางสาวสุดธิดา เสนารักษ์ และนางสาวกรองแก้ว อะศูนย์  ณ โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา  อ.เมือง จ.ขอนแก่น