gototopgototop
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านวังโพน Print

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้ออกนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ นางสาวสุวรรณา ไชยนาค  ณ โรงเรียนบ้านวังโพน  จังหวัดมหาสารคาม