gototopgototop
โครงการสัมมนาวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาทักษะการสอน (ED1098 English Teaching Skill) Print

ในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาทักษะการสอน (ED1098 English Teaching Skill) และวิธีสอนภาษาอังกฤษ (ED 1085 Method of English Teaching) เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่  3-4 ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุก เก่ง ดี และมีสุข ใน ศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์ปชรัช ศรีนาค เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ดำเนินงานโดยอาจารย์สุพรรณ์ ก้อนคำอาจารย์ประจำรายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษและทักษะการสอน