gototopgototop
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ บ้านลูกรัก Print

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้นำพานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือให้กับเด็ก บ้านลูกรัก มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ในรายวิชา และสร้างความสุขให้กับเด็กๆ