gototopgototop
การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 1 Print

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีระยะเวลา 3 วัน  เมื่อเดินทางมาถึง ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  จากนั้นเขาที่พัก ในวันที่สอง พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดี และนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ถวายสักการะ จากนั้น พระราชบัณฑิตให้โอวาท และมอบนโยบายการพัฒนา จากนัน พระครูปรีชาธรรมวิธาน ดร.  บรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนาหลักสูตร  ในช่วงบ่าย รับฟังเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาปี 2557  โดยทีมงานการประกันคุณภาพ

 
 

 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
 
 
 
 

 
      
 

ดาวน์โหลดภาพหมู่ขนาดใหญ่