gototopgototop
สัมมนายืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ รอบรับตรง โควตา ประจำปี 2558 Print

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา ได้จัดสัมมนายินยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา เกรดเฉลี่ย 3.30 ขึ้นไป หรือมีความสามารถด้านดนตรี ในช่วงเช้าพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เมตตานุเคราะห์เปิดงานและกล่าวให้ข้อคิด จากนั้นพระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ บรรยายเกี่ยวกับชีวิตในการเป็นนักศึกษา พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย จากนั้น อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้บรรยายเกี่ยวกับการใช้ระบบบริการการศึกษาและเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาใหม่ ในช่วงปิดการสัมมนา พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน แนะนำมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิต จากนั้นกล่าวปิดโครงการ
 
ระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เมตตานุเคราะห์เปิดงานและกล่าวให้ข้อคิด


 
พระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ บรรยายเกี่ยวกับชีวิตในการเป็นนักศึกษา 


 
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย 


 
อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้บรรยายเกี่ยวกับการใช้ระบบบริการการศึกษาและเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาใหม่ 


 
 
 

 
พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน แนะนำมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิต จากนั้นกล่าวปิดโครงการ