gototopgototop
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์) Print

เมือวันที่ 21-24 มีนาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีคณาจารย์ผู้ควบคุมดูแล พระอาจารย์ทวี อภโย และอาจารย์สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ โดยการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการและละลายพฤติกรรมของนักศึกษาเพื่อให้เกิดความรักและความสามัคคีร่วมกัน